survey.nuol.edu.la

ວິທີການເຂົ້າຫາແບບສອບຖາມ

ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ Token ຈາກທີມງານພວກເຮົາແລ້ວ , ໃຫ້ເຂົາໄປໜ້າຫລັກຂອງເວັບໄຊ ຫຼື ເຂົາໄປທີ່ http://survey.laonren.org ແລ້ວເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້

ກົດໃສ່ ປຸ່ມ ແບບສອບຖາມ ເພື່ອເຂົ້າໄປຕອບແບບສອບຖາມ

ກົດໃສ່ແບບສອບຖາມທີ່ຊື່ວ່າ " ແບບສອບຖາມສຳລັບການສຳຫລວດຕິດຕາມນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ການສຶກສາລະດັບມະຫາໄລ ຢູ່ ສປປ ລາວ"

ປ້ອນຄ່າ Token ທີ່ທາງທີມງານເຮົາໄດ້ເອົາໃຫ້ໃສ້ ແລ້ວກົດປຸ່ມ Continue ແລ້ວເລີ່ມຕອບຄຳຖາມໄດ້

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕອບບໍ່ແລ້ວທ່ານສາມາດບັນທຶກຄຳຕອບຂອງທ່ານ ແລ້ວກັບມາຕອບຄືນໄດ້ໂດຍເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

 

ກົດປຸ່ມເບື່ອງຊ້າຍລຸ່ມ ເພື່ອບັນທຶກໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕອບບໍ່ແລ້ວ ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະເຫັນ

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການກັບມາຕອບຄືນໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຄືກັບການຕອບຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ໃຊ້ ເບີ Token ເກົ່າທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ

ລະບົບຈະນຳທ່ານໄປຫາຄຳຕອບສຸຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ຕອບຄັ້ງກ່ອນນີ້

 

 

 

 

You are here: Home START THE SURVEY